Privacyverklaring

 

Het Chiropractisch Neurologisch Centrum hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring wil ik graag heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met  persoonsgegevens. 

 

Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Het Chiropractisch Neurologisch Centrum houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) schrijven voor hoe het Chiropractisch Neurologisch Centrum om dient te gaan met uw privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze Europese wetgeving heeft het Chiropractisch Neurologisch Centrum en dr. JP Crotty als verwerker van persoonsgegevens bepaalde plichten en u als eigenaar van deze gegevens bepaalde rechten.

 

 

Uw Persoonsgegeven

 

U deelt uw persoonsgegevens met mij wanneer u zich bij mij aanmeldt als patiënt, tijdens uw consulten en waar anderszins relevant voor een optimale uitvoering van de zorg. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die verwijzen naar een persoon. Dat kan een naam, een adres of telefoonnummer zijn. Maar ook informatie over gezondheid (zoals in het medisch dossier en röntgenbeelden) is een persoonsgegeven. Ik gebruik persoonsgegevens omdat het nodig is voor het uitvoeren van mijn diensten.

 

Soms bewaar ik ook gegevens omdat dat moet vanwege (wettelijke) financiële en fiscale verplichtingen.

Ik verwerk alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor het kunnen uitvoeren van uw casus.

 

Ik ben verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens.

Ik ben verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en vinden een zorgvuldige omgang met die persoonsgegevens belangrijk.

Alle gegevens zijn gebonden aan een geheimhoudingsverplichting.

 

De noodzakelijke en vereiste persoonlijke informatie

 

Afhankelijk van de dienst die u gebruikt verwerk ik de volgende persoonsgegevens:

 

NAW gegevens, geslacht, geboortedatum, BSN, beroep, e-mailadres, telefoonnummer, gegevens van uw andere zorgverleners, datum en tijdstip van uw afspraken, betaalgegevens,  naam van uw huisarts, informatie over uw gezondheid en röntgenbeelden.

 

Ik gebruik uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Aanmaken en bijhouden van uw patiëntendossier;
  • Diagnose en behandelingsplan te verbeteren en documenteren;
  • Inplannen van afspraken;
  • Telefonisch, schriftelijk of elektronisch contact in het kader van onze dienstverlening;
  • Facturatie;
  • Verbeteren van onze dienstverlening;
  • Overige dienstverlening op uw verzoek.

 

Internet gebruik en Geheimhouding

Uw persoonlijke gegevens en bestanden worden niet opgeslagen op het internet. Alleen digitale berichten en digitale facturatie reizen via het internet. Ik adviseer iedereen geen internet te gebruiken om persoonlijke informatie, onderzoeksresultaten enzovoort te sturen. Alle personen die namens het Chiropractisch Neurologisch Centrum van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding.

 

Minderjarigen

Ik verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke/impliciete toestemming is gegeven door de ouder(s) verzorger, voogd of anderszins wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

Ik zal uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting. Voor het bewaren van uw medische gegevens hanteer ik de wettelijke bewaartermijn van 20 jaar zoals voorgeschreven in de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst. Naast de WGBO houden we indien nodig ook rekening met

bewaartermijnen die voortvloeien uit andere wetgeving. Algemene communicatie (waaronder e-mailverkeer en contactformulieren) bewaar ik totdat ik zeker weet dat u tevreden bent met mijn reactie en zes maanden daarna.

 

Gebruik van Cookies door ChiroNeuroCentrum.nl

Cookies, of vergelijkbare technieken kunnen gebruikt als u deze website bezoekt. Deze Cookies zijn alleen technische en functionele cookies en anonieme analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die ChiroNeuroCentrum.nl gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak.

 

Rechten omtrent uw gegevens 
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke ik van u ontvangen hebben.

 

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover direct contact met mij op te nemen. Komen wij er samen onverhoopt niet uit, dan heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. Dit kan via de website autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

Vragen
Als u naar aanleiding van mijn Privacy Verklaring nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met mij op!

 

Deze Privacy Verklaring kunt u vinden op de website: ChiroNeuroCentrum.nl/privacy-verklaring

 

Dr. Jeffrey P. Crotty, D.C.